Účel stavby

V průběhu privatizace infrastrukturního majetku v letech 1994 a 1995 převzal JVS od státního podniku Jivak  mezi jiným i hydrogeologické vrty, které byly pořízeny za různým účelem – jako vrty jímací i pozorovací.  Dnes jsou tyto vrty využívány jako pozorovací.  Jedná se o cca  170 vrtů.
Postupně vznikla dohoda o monitoringu podzemní vody pomocí komplexní pozorovací sítě v jihočeských pánvích – třeboňské, horusické a budějovické.  Účastníci dohody jsou odběratelé podzemní vody z těchto pánví – Sdružení Bukovská voda, Č.Budějovice, Budvar atd.  JVS odebírá vodu z vrtů v Úsilném a ve Vidově.
Vystrojení a stav vrtů jsou velmi různorodé, některé z nich jsou na hranici životnosti.  Bylo proto rozhodnuto provést likvidaci těchto rizikových vrtů. Cílem likvidace je odstranění nepotřebných, technicky nevyhovujících (s poškozenou výstrojí, částečně zavalených apod.) vrtů, které se mohou stát zdroji kontaminace podzemních vod nebo nekontrolovaně ovlivňovat proudění podzemních vod v širším okolí.
Protože se jedná o ekologickou zátěž, požádal JVS Státní fond životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků z Národního programu ŽP.

Popis stavby

Projekt řeší likvidaci 13 nepotřebných původně zařazených do pozorovací sítě podzemních vod, tj. vrtů původně začleněných do sítě tzv. režimního měření hladin podzemních vod . Likvidace je navržena individuálně podle konstrukce vrtu. U každého vrtu bylo, provedeno odstranění zhlaví a jeho utěsnění, zpravidla cementací.

Jedná se o tyto objekty:

objekt název cena vč.DPH
SO 01  H-2 Sviny (vrt č.1) 400 tis.Kč
SO 02  HV-5 Veselí nad Lužnicí (vrt č.2) 229 tis.Kč
SO 03 CK-9 Žimutice (vrt č.3) 511 tis.Kč
SO 04 CK-10 Korákov (vrt č.4) 127 tis.Kč
SO 05  B-7a Záluží (vrt č.5) 305 tis.Kč
SO 06  H-6 Záblatí (vrt č.6) 307 tis.Kč
SO 07  TJ-16 Hrachoviště (vrt č.7) 776 tis.Kč
SO 08  TJ-20 Bor (vrt č.8) 519 tis.Kč
SO 09  TJ-13a Lhotka (vrt č.9) 775 tis.Kč
SO 10  TJ-13b Lhotka (vrt č.10) 176 tis.Kč
SO 11  KR-Rapšach (vrt č. 11) 466 tis.Kč
SO 12 TJ-17 Barbora (vr. č12) 632 tis.Kč
SO 13  HP-II Hodějovice (vrt č.13) 703 tis.Kč
Celkem stavební náklad 5 926 tis.Kč

Údaje o stavbě

Název stavby: Likvidace nepotřebných vrtů v jihočeských pánvích
Místo stavby: katastrální území Sviny, Žimutice, Vlastiboř, Záblatí u Ponědráže, Branná, Bor, Lhotka u Třebče, Tušť, Majdalena, Č.Budějovice 6
Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice, J. Hradec, Tábor
Charakter stavby: novostavba
Zpracovatel PSP: HGP projekt – Čevak a.s. Č.Budějovice, technický projekt Vakprojekt s.r.o. Č.Budějovice
Zhotovitel: MIVET Praha s.r.o.
Dozor stavby: Stavinvest JK s r.o  Č. Krumlov
Realizace stavby: 11/2018 – 04/2019
Celkové náklady stavby: 6,9 mil. Kč
z toho stavební část a technologická část: 5,9 mil. Kč
ostatní náklady: 1,0 mil. K
Hlavní stavební objekt: viz rozpis stavby

Poskytnutá dotace

Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR
Dotační titul: Národní program životního prostředí, prioritní oblast 1, podoblast 1-3
Výše dotace: 5,6 mil. Kč, tj. 81 % celkových nákladů,95 % nákladů stavební části stavby

Průběh přípravy a realizace

Potřeba likvidace rizikových vrtů byla pociťována již cca od r. 2010, kdy vznikala dohoda s ostatními odběrateli podzemní vody . JVS nechal zpracovat několik studií , které upozorňovaly na nutnost likvidace rizikových vrtů.  V novém programovém období dotací ŽP bylo možno požádat o finanční příspěvek na ekologickou likvidaci vrtů.   JVS podal žádost o dotaci podloženou aktuální studií likvidace vrtů. V červenci r.2017 vydal SFŽP ČR rozhodnutí o přidělení fin. prostředků.
JVS proto zadal upřesňující hydrogeologický projekt u Čevak a.s. Projekt určil rozsah prací s ohledem na riziko ohrožení podzemních vod a s ohledem na zachování monitoringu hladiny podzemní vody. Projekt byl zpracován v únoru r. 2018.  Technický projekt pro zadání stavby zpracoval Vakprojekt v říjnu 2018.
V listopadu r. 2018 byl vybrán zhotovitel stavby – MIVET Praha s r.o.  Technickým dozorem investora byl  Stavinvest JK s r.o  Č.Krumlov. Stavba byla zahájena v říjnu r.2018, ukončena byla v dubnu 2019.