Účel stavby

Úpravna vody Plav produkovala velké množství odpadních vod. Tyto vody vznikají čištěním surové vody ve dvou stupních:
I. stupeň usazovací nádrž ( UN ) , kde se zachytí cca 75 – 80 % znečištění
II. stupeň pískové filtry, kde se likviduje zbylé znečištění.
( V r. 2015 byla úpravna doplněna o III.stupeň čištění. )

Odpadní voda z obou stupňů čištění se původně vypouštěla na kalové laguny, kde se zbylé nežádoucí látky ve vodě usazovaly a odsazená voda se vypouštěla do Malše.  Usazené látky – odvodněný kal se dále zpracoval na kalových polích a odsud vyvážel na skládku .
Voda z praní pískových filtrů ( prací voda ) vlivem skutečnosti, že většina nežádoucích látek byla již odstraněna v UN, není silně znečištěna – její kvalita je většinou lepší, než kvalita surové vody z nádrže Římov a voda je předávkovaná síranem železitým. .Vypouštění prací vody na kalové laguny znamenalo značné zatížení kalových lagun a způsobovalo velký objem odpadní vody vypouštěné do Malše. 

Bylo proto rozhodnuto, že odpadní voda z praní filtrů se bude čerpat zpět na I. stupeň čištění, tj. usazovací nádrže.  Tím se zmenšil objem vody vypouštěné z kalových lagun do řeky cca o 50 % a Malše nebyla tak zatěžována odpadní vodou z úpravny , zejména v letních měsících.  Voda z odkalení usazovacích nádrží je nadále vypouštěna do kalových lagun a po odsazení dále do Malše.

Popis stavby

Technické řešení si vyžádalo oddělení odpadních vod z I. a II. stupně čištění pro další samostatnou manipulaci.

Stavba zahrnovala tyto objekty:

  • vyrovnávací nádrž pro prací vody z filtrů  400 m3
  • vyrovnávací nádrž pro vodu odkalenou z usazovacích nádrží  600 m3
  • sedimentační nádrž pro prací vody s čerpací jímkou pro vracení na UN  400 m3
  • technologické vybavení nádrží, čerpadlo 30 l/s pro vracení prací vody
  • přívodní potrubí DN 600 mm, 95 m z UN do vyrovnávací jímky vod z UN
  • přívodní potrubí DN 800 mm z písk.filtrů do vyrovnávací jímky prací vody
  • propoj potrubí  DN 600 mm,dl.47 m na odtok do kalových lagun pro odpadní vody z UN
  • výtlačné potrubí DN 250 mm z čerp.jímky do flokulace před UN, dl. 75 m  - technologie
  • stavební úpravy usazovacích nádrží
  • nádrž ozonizace –  technologický domek, zakrytí části nádrže ozonizace

Údaje o stavbě

Název stavby: Úpravna vody Plav – vracení prací vody na usazovací nádrže
Místo stavby: katastrální území Plav, Heřmaň  - v areálu ÚV Plav
Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Charakter stavby: novostavba
Zpracovatel PSP: Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, divize služeb
Zhotovitel: VS Bohemia, divize 3 Temelín
Dozor stavby: JVS Č. Budějovice
Realizace stavby: 10/2000 – 10/2001
Celkové náklady stavby: 21,3 mil. Kč
z toho stavební část a technologická část: 19,9 mil. Kč
ostatní náklady: 1,4 mil. Kč
Hlavní stavební objekt: vyrovnávací a sedimentační nádrže včetně technologického vybavení
Další objekty: propojovací potrubí, zakrytí části nádrží ozonizace
Kapacity: snížení odpadních vod z 800 tis. m3 na 400 tis. m3 za rok, čerpání pracích vod 30 l/s

Poskytnutá dotace

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství ČR, Praha - Těšnov
Dotační titul: Účelová dotace
Výše dotace: 10,3 mil. Kč,  tj. 48 % celkových nákladů, 52 % nákladů stavební a technologické části stavby

Průběh přípravy a realizace

Přípravu stavby zahájil JVS v r.1999  objednáním studie. Projektovou dokumentaci včetně původní studie vypracoval Vak JČ a.s., divize služeb.  Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo dokončeno v září 2000.
Stavba byla zadána Vodním stavbám Bohemia.a.s.  V termínu 09/2000 získal JVS účelovou dotaci od MZe ČR.   Stavba byla zahájena v říjnu r.2000, realizace byla ukončena v říjnu 2001.  Zkušební provoz byl vzhledem k nově použitým technologickým postupům prodloužen.  Po dosažení požadovaných parametrů by zahájen trvalý provoz v březnu 2003.

Provoz

Provoz stavby byl ovlivněn skutečností, že po jejím dokončení bylo prováděno několik dalších úprav kalového hospodářství ÚV Plav .  Byla realizována II.etapa rekonstrukce kalového hospodářství, která řešila zpracování  kalových vod zahuštěním na kalolisu – popsáno ve stavbě Zabezpečení standardů EU ve VSJČ , kalové hospodářství ÚV Plav.
Na nadzemní části objektů původní stavby byla v r. 2016 provedena rekonstrukce opláštění za 1,2 mil.Kč.