Účel stavby

Město Prachatice nemělo nikdy k dispozici kapacitní zdroj kvalitní podzemní vody. Původním zdrojem byly prameny z podhůří Libína, z nich nejvydatnější je prameniště Fefry. Tento zdroj se pro zásobování města používá dodnes. V r. 1966 byla pro zásobování města pitnou vodou  uvedena do provozu úpravna vody Prachatice ( též Husinec ) , Zdrojem vody pro úpravnu je vodní nádrž Husinec na řece Blanici, postavená v r.1939, původně pro ochranu území před povodněmi. Úpravna byla postavena jako jednostupňová, s pískovými filtry.

V r. 1986  bylo Prachaticko připojeno na VSJČ v rámci stavby Zásobení JETE pitnou vodou.  Město Prachatice tak mělo k dispozici tři zdroje vody, z nichž dva byly schopny svou kapacitou pokrýt potřebu města. Zdroj Fefry má kapacitu menší.

JVS rozhodl, že úpravna vody Prachatice bude rekonstruována a zachována jako záložní . Důvodem byla značná vzdálenost spotřebiště od zdroje vody Římov-Plav a tím větší riziko přerušení dodávky vody.  Nádrž Husinec na Blanici zaručovala, že v případě přerušení dodávky vody bude k dispozici potřebné množství upravitelné surové vody v každém ročním období.
Vzhledem k důležitosti stavby JVS požádal o přidělení dotace z národního programu MZe ČR.

Popis stavby

Rekonstrukce úpravny vody byla navržena s těmito parametry:

  • standardní provoz : kapacita ÚV 30 l/s – dodávka pitné vody pro Prachatice splňující všechny parametry
  • krizový režim: kapacita ÚV 55 l/s – dodávka hygienicky zabezpečené vody pro oblast Prachaticka

Dodávka pitné vody má řešit případný problém s kvalitou vody z VSJČ, dodávka vody hygienicky zabezpečené má řešit problém přerušení zásobování z VSJČ v případě havárie.   Úpravna má dodávat pitnou vodu, která by i v období zhoršené kvality surové vody z nádrže Husinec splňovala všechny parametry . Proto bylo nutno v rámci rekonstrukce doplnit stávající jednostupňovou technologii o druhý a třetí stupeň.

Technologicky se jedná o:

  • rekonstrukci části otevřených pískových filtrů jako prvního stupně úpravy
  • doplnění nových uzavřených pískových filtrů Culligan jako druhého stupně úpravy
  • výměnu náplně části otevřených písk.filtrů za aktivní uhlí jako třetí stupeň úpravy
  • doplnění ozonizace jako třetí stupeň úpravy

Stavba se týkala všech objektů stávající úpravny  včetně jímacího objektu na břehu nádrže Husinec. Byly provedeny i úpravy v rozdělovací šachtě u vodojemu Hřbitovní.
Úpravna nebyla rozšířena o nové stavební objekty, vesměs se jednalo o úpravy a opravy stávajících objektů a o vestavby nové technologie.  Nejdůležitější byla instalace nové technologie  - pro filtraci aktivním uhlím a ozonizaci.

Stavba zahrnovala tyto objekty a provozní soubory:

stavební objekt,provoz.soubor kapacita cena
Stavební část    
Budova filtrů   0,8 mil.Kč
Budova chemie   0,8 mil.Kč
Základ odpařovací stanice CO2   0,1 mil.Kč
Usazovací nádrž DN 06   1,2 mil.Kč
Kalové laguny   0,4 mil.Kč
Kabelové rozvody k DN 06 a ČOV   0,1 mil.Kč
Jímací objekt   0,2 mil.Kč
Odpadní potrubí   0,1 mil.Kč
Stavební úpravy filtrů   0,1 mil.Kč
Ozonizace   0,1 mil.Kč
celkem   3,9 mil.Kč
Technologická část    
Rekonstrukce filtrace - doplnění  o 2 x fitr Culligan,náplň akt.uhlí 110 l/s 6,2 mil.Kč
Chemické hospodářství   1,3 mil.Kč
Vystrojení DN   0,3 mil.Kč
Úprava armaturní šachty u VDJ Hřbitovní 50 l/s 0,1 mil.Kč
Elektroinstalace   1,0 mil.Kč
MaR,rozšíření dispečinku   1,5 mil.Kč
Jímací objekt   0,6 mil.Kč
Ozonizace   3,9 mil.Kč
Elektroinstalace II.etapa   0,2 mil.Kč
celkem   15,0 mil.Kč
CELKEM STAVBA   18,9 mil.Kč

Údaje o stavbě

Název stavby: Rekonstrukce úpravny vody Prachatice
Místo stavby: katastrální území obec Tábor, Čekanice u Tábora
Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
Kraj: Jihočeský
Okres: Prachatice
Charakter stavby: rekonstrukce
Zpracovatel PSP: Vak JŠ a.s., divize služeb
Zhotovitel: Aqua-styl Prostějov s.r.o.
Dozor stavby: JVS Č. Budějovice
Realizace stavby: 09/2004 – 11/2005
Celkové náklady stavby: 20,7 mil. Kč 
z toho stavební část a technologická část: 18,9 mil. Kč
ostatní náklady: 1,8 mil. Kč
Hlavní stavební objekty: viz popis stavby
Další objekty: viz popis stavby
Kapacity: 30 l/s pitná voda, 55 l/s hygienicky zabezpečená voda 

Poskytnutá dotace

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství ČR, Praha - Těšnov
Dotační titul: Program 329 030 – podpora ostatních opatření ve vodním hospodářství
Výše dotace: na stavbu byla poskytnuta:
1.  nevratná dotace ve výši  7,5 mil. Kč
2.  bezúročná půjčka  od ČMRZB ve výši 7,5 mil.Kč se splatností 15 let
celková výše podpory činí 73 % celkových nákladů, 80 % nákladů stavební a technologické části stavby

Průběh přípravy a realizace

Přípravu stavby zahájil JVS v r.2000  objednáním technologického návrhu rekonstrukce úpravny, který zpracoval  Vak JČ a.s., divize služeb. Vak JČ zpracovával projektovou  dokumentaci  i v dalších stupních.
Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo dokončeno v září 2004.  Stavba byla zadána na základě výsledku zadávacího řízení firmě Aqua-astyl  s.r.o. Prostějov, smlouva o dílo byla potvrzena v červenci 2004.
V termínu 10/2001 žádal JVS  MZe ČR o přidělení dotace. Vzhledem k systémovým změnám v přidělování dotací , změnám ve financování s účastí státního rozpočtu, kde byla začleněna pomoc od EIB, byla dotace přislíbena bez závazného dokumentu.. Rozhodnutí o systémové dotaci včetně půjčky od ČMRZB JVS obdržel v termínu 09/2005.
Stavba byla zahájena v září r.2004, realizace byla ukončena v říjnu 2005.  Zkušební provoz byl povolen v březnu 2006  do srpna 2006. Zkušební provoz byl prodloužen, vzhledem k nově použitým technologickým postupům a nutnosti je řádně vyzkoušet a prověřit.  Po dosažení požadovaných parametrů byl vodoprávním úřadem v Prachaticích povolen trvalý provoz v březnu r. 2006.

Provoz

Úpravna vody je v pohotovostním - záložním provozu. Technologie úpravny je uvedena do provozu vždy jednou za  měsíc aby byla zaručena provozuschopnost všech instalovaných zařízení.

Kvalita vody v nádrži Husinec ( Prachatice ) umožňuje nadále odběr vody pro účely úpravy na vodu pitnou v případě potřeby.