Účel stavby

Součástí přívodního řadu surové vody z nádrže Římov na ÚV Plav je štola mezi obcemi  Doudleby  a Plav. Na obou koncích štoly jsou nadzemní objekty pro manipulaci s potrubím, tzv. portály. Portál u obce Plav je umístěn těsně nad řekou Malší ve skalnatém terénu, navazuje na něj most přes Malši pro potrubí surové vody.  Portál i pilíř mostu na břehu byly opevněny proti působení vody.  Břeh řeky u portálu a pilíř mostu byly silně poškozeny při povodni r. 2002.  Vzhledem k důležitosti objektu byla jeho oprava zařazena do dotačního programu MZe ČR, který řešil škody po povodni r. 2002.

Popis stavby

Jednalo se o opravu břehu řeky Malše :  rozebrání stávajícího břehu, oprava těžkým kamenným záhozem v délce cca 90 m, výška 2,3 m, objem 300 m3.  Pro přístup k místu stavby bylo nutno provést provizorní přemostění řeky pomocí železobetonových rámů, pokládaných na silniční panely v řece. Po dokončení stavby bylo toto přemostění odstraněno.

Údaje o stavbě

Název stavby: Obnova zpevněného břehu portál Plav po povodni v srpnu 2002
Místo stavby: katastrální území Plav
Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Charakter stavby: novostavba
Zpracovatel PSP: Vak Jižní Čechy a.s., divize služeb
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Č. Budějovice
Dozor stavby: Vak Jižní Čechy a.s., divize služeb
Realizace stavby: 04/2004 – 06/2004
Celkové náklady stavby: 4,7 mil. Kč
z toho stavební část a technologická část: 4,5 mil. Kč
ostatní náklady: 0,2 mil.Kč
Hlavní stavební objekt: oprava břehu Malše
Další objekty: provizorní přemostění
Kapacity: délka opraveného břehu 90 m

Poskytnutá dotace

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství ČR, Praha - Těšnov
Dotační titul: Program 229 810 - odstranění následků povodní 2002
Výše dotace: 3,4 mil. Kč, tj. 71 % celkových nákladů, 75 % nákladů stavební  části stavby

Průběh přípravy a realizace

Příprava stavby byla zahájena geologickým posouzením okolí mostu přes řeku Malši a poškozeného břehu v březnu 2003. Stavba byla zařazena do dotačního programu MZe ČR – pomoc při odstranění následků povodně r. 2002.  Projektovou dokumentaci vypracoval Vak JČ a.s. v říjnu 2003. Stavba byla zadána na základě výběrového řízení firmě Vodohospodářské stavby Č.Budějovice.
Stavba byla zahájena v dubnu 2004, ukončena v červnu 2004.

Provoz

Provoz stavby probíhá do současnosti ( r.2020) bez problémů, nebylo nutno provést žádné opravy.