Účel stavby

Město Tábor nemělo nikdy k dispozici kapacitní zdroj kvalitní podzemní vody. V r. 1936 byl jako zdroj pitné vody pro město zvolen rybník Jordán. Na břehu rybníka byla postavena úpravna vody Tábor ( též nazývaná Rytíř, U Rytíře ). Úpravna odebírala vodu ze štoly vybudované v rybníce. Tato část úpravny se jako původní zachovala dodnes.
Koncem 60.let minulého století byla přistavěna tzv. stará část ÚV– samostatná budova čiřičů a filtrů. Zároveň byl Tábor napojen na skupinový vodovod Veselí – Soběslav – Tábor – Milevsko se zdrojem  vody Nežárka a úpravnou ve Veselí /Lužnicí.
Koncem 70 let byla postavena další budova s kruhovými čiřiči a pískovými filtry  - tzv.nová část ÚV.

V devadesátých letech min. století bylo Táborsko připojeno na VSJČ.  Úpravna vody ve Veselí /Lužnicí byla zrušena.

JVS rozhodl, že úpravna vody Tábor bude rekonstruována a zachována jako záložní . Důvodem byla značná vzdálenost spotřebiště od zdroje vody Římov-Plav a tím větší riziko přerušení dodávky vody.  Nádrž Jordán zaručovala, že v případě přerušení dodávky vody bude k dispozici potřebné množství upravitelné surové vody v každém ročním období.
Vzhledem k důležitosti stavby JVS požádal o přidělení dotace z národního programu MZe ČR.

Popis stavby

Rekonstrukce úpravny vody byla navržena s těmito parametry:

  • standardní provoz: kapacita ÚV 50 l/s – dodávka pitné vody pro Tábor splňující všechny parametry
  • krizový režim: kapacita ÚV 110 l/s – dodávka hygienicky zabezpečené vody pro oblast Táborska

Dodávka pitné vody má řešit případný problém s kvalitou vody z VSJČ, dodávka vody hygienicky zabezpečené má řešit problém přerušení zásobování z VSJČ v případě havárie.

Úpravna má dodávat pitnou vodu, která by i v období zhoršené kvality surové vody z nádrže Jordán splňovala všechny parametry . Proto bylo nutno v rámci rekonstrukce doplnit stávající dvoustupňovou technologii o třetí stupeň.

Technologicky se jedná o: 

  • rekonstrukci čiřičů na staré úpravně jako prvního stupně úpravy
  • rekonstrukci části otevřených pískových filtrů v nové části ÚV jako druhého stupně úpravy
  • výměnu náplně části otevřených písk.filtrů za aktivní uhlí jako třetí stupeň úpravy
  • doplnění ozonizace jako třetí stupeň úpravy                                                     

Stavba se týkala všech objektů stávající úpravny, tj. původní části z r. 1936, staré úpravny s čiřiči a filtry z r. 1969 a nové úpravny s pískovými filtry z r.1979.  Úpravna nebyla rozšířena o nové stavební objekty, vesměs se jednalo o vestavby do objektů stávajících.

Nejdůležitější byla instalace nové technologie  - pro filtraci aktivním uhlím a ozonizaci , dále došlo k rekonstrukci stavební i technologické část budovy čiřičů a filtrů z r. 1969.

Stavba zahrnovala tyto objekty a provozní soubory:

stavební objekt,provoz.soubor kapacita cena
Stavební část    
Rekonstrukce strojovny  ( původní ÚV ) - čerpací stanice   3,7 mil.Kč
Rekonstrukce stará ÚV - čiřiče a filtry   5,1 mil.Kč
Rekonstrukce nová ÚV - filtry , podzemní část   4,8 mil.Kč
Kalové hospodářství, venkovní úpravy - jímka kalu, potrubí   0,7 mil.Kč
celkem   14,4 mil.Kč
Technologická část    
Strojní část    
Strojovna úpravny vod - nové čerpadlo sur. vody, rekonstr. armatur 110 l/s 3,3 mil.Kč
Stará část úpravny vod - čiřiče a filtry, výměna armatur a potrubí   3,1 mil.Kč
Nová část úpravny vod - aktivní uhlí do písk.filtrů, dávkování vápna, síranu,  přepojení   4,0 mil.Kč
Nová část úpravny vody - ozonizace 50 l/s 5,2 mil.Kč
Chlorovna - přemístění   0,3 mil.Kč
Kalové hospodářství  - tlak.filtr,ponor.čerpadla   0,7 mil.Kč
Dávkování chlornanu   0,2 mil.Kč
Elektročást    
Strojovna, stará, nová část úpravny vod   3,7 mil.Kč
ASŘTP - nový systém řízení ÚV   3,9 mil.Kč
celkem   24,4 mil.Kč
CELKEM STAVBA   38,8 mil.Kč

Údaje o stavbě

Název stavby: Rekonstrukce úpravny vody Tábor
Místo stavby: katastrální území  obec Tábor, Čekanice u Tábora
Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
Kraj: Jihočeský
Okres: Tábor
Charakter stavby: rekonstrukce
Zpracovatel PSP: Hydroprojekt  a.s., o.z. Č.Budějovice
Zhotovitel: Kašparů Koller stavitelství s.r.o. Č.Budějovice
Dozor stavby: JVS Č. Budějovice
Realizace stavby: 11/2004 – 11/2005
Celkové náklady stavby: 43,0 mil. Kč
z toho stavební část a technologická část: 38,8 mil. Kč
ostatní náklady: 4,2 mil. Kč
Hlavní stavební objekty: viz popis stavby
Další objekty: viz popis stavby
Kapacity: 50 l/s pitná voda, 110 l/s hygienicky zabezpečená voda 

Poskytnutá dotace

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství ČR, Praha - Těšnov
Dotační titul: Program 329 030 – podpora ostatních opatření ve vodním hospodářství
Výše dotace: 1.  nevratná dotace ve výši  15,6 mil. Kč
2.  bezúročná půjčka od ČMRZB ve výši 15,6 mil.Kč se splatností 15 let
celková výše podpory činí 72 % celkových nákladů, 80 % nákladů stavební a technologické části stavby

Průběh přípravy a realizace

Přípravu stavby zahájil JVS v r.2000  objednáním technologického návrhu rekonstrukce úpravny,  který zpracoval  Vak JČ a.s., divize služeb.  Projektovou dokumentaci  v dalších stupních vypracoval Hydroprojekt a.s., o.z. Č.Budějovice .
Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo dokončeno v září 2004.  Stavba byla zadána na základě výsledku zadávacího řízení firmě Kašparů-Koller stavitelství s.r.o., smlouva o dílo byla potvrzena v říjnu 2004.
V termínu 10/2001 žádal JVS  MZe ČR o přidělení dotace. Vzhledem k systémovým změnám v přidělování dotací , změnám ve financování s účastí státního rozpočtu, kde byla začleněna pomoc od EIB, byla dotace přislíbena bez závazného dokumentu.. Rozhodnutí o systémové dotaci včetně půjčky od ČMRZB JVS obdržel v termínu 05/2005.
Stavba byla zahájena v říjnu r.2004  realizace byla ukončena v říjnu 2005.  Zkušební provoz byl prodloužen, vzhledem k nově použitým technologickým postupům a nutnosti je řádně vyzkoušet a prověřit.  Po dosažení požadovaných parametrů byl vodoprávním úřadem v Táboře povolen trvalý provoz v říjnu r. 2006.

Provoz

Úpravna vody je v pohotovostním - záložním provozu .  Technologie úpravny je uvedena do provozu vždy po třech měsících, aby byla zaručena provozuschopnost všech instalovaných zařízení.
Při odstávkách dodávky vody z Římova je uvedena úpravna do provozu i mimo pravidelný režim a dodává vodu z čerpací stanice na ÚV do vodojemu Čekanice.

V r. 2014 bylo dokončeno odbahnění nádrže Jordán – investice města Tábor. Tím se zlepšila kvalita surové vody v Jordánu, je tak větší pravděpodobnost dodávky kvalitní pitné vody z této úpravny vody v případě potřeby.