Účel stavby

V oblasti severního Písecka byl v osmdesátých letech minulého století navrhován vodovod, který by z VSJČ napojil Příbramsko. Od tohoto záměru město Příbram a okolní obce ustoupily. Tím nebylo dořešeno zásobování oblasti Písecka. Geologická stavba tohoto regionu je nepříznivá, jedná se o žulový masiv s mělkými puklinami s podzemní vodou. Stávající lokální zdroje, částečně z povrchových vod, jsou nekvalitní a zásobování vodou je nedostačující. Zároveń s plánovanou výstavbou D4 hrozí ztráta vody v místních zdrojích v okolí dálnice. Po dokončení D4 lze předpokládat v okolí komunikace územní rozvoj. Dotčené obce  žádaly proto JVS o napojení na nový zdroj vody – Vodárenskou soustavu Jižní Čechy. Protože se jednalo o zásobení vodou celé oblasti, JVS v přípravě počítal s tím, že by stavba měla být hrazena s pomocí cizích finančních zdrojů.

Popis stavby

Zásobování obcí bylo realizováno novým dálkovým řadem, připojeným na stávající zařízení JVS.

Vzhledem k rozsahu stavby byl vodovod rozdělen do tří etap:

I. etapa  Sedlice – Mirotice - je předmětem tohoto popisu
II.etapa  Mirotice – Čimelice
III.etapa   Čimelice – Mirovice ( nerealizováno – město Mirovice nepožaduje napojení)

V oblasti byl realizován vodovod pro Blatensko, nový vodovod byl napojen na toto stávající zařízení. Vodovod pro Blatensko je veden převážně v trase odlišné od původního návrhu pro Příbramsko. I.etapa nového dálkového řadu je proto vedena v trase odlišné od návrhu pro Příbramsko. V rámci II. a III.etapy je řad veden částečně v trase původního návrhu.

Vodovodní řad je napojen na stávající věžový vodojem Sedlice II s objemem 500 m3. Vodojem je součástí dálkového řadu pro Blatnou : ČS Drhovle – Sedlice – VDJ Dubina – Blatná . Vodovod končí napojením na stávající VDJ Mirovice .  Délka řadu je  8 150 m, provedení řadu DN 200 mm, tvárná litina. Pro napojení na VDJ Mirotice byly provedeny nezbytné úpravy v armaturní komoře VDJ. Řad byl veden zvlněným terénem, kde se vyskytovaly horniny s obtížným stupněm těžitelnosti.  Součástí stavby je kabel NN pro napojení rozdělovací šachty pod  VDJ Sedlice. Tak lze VDJ využít k dodávce vody pro nově napojené lokality severního Písecka. Na trase byly provedeny odbočky pro napojení lokalit Škvořetice, Lom a Strážovice. Obec Lom je  zásobována navazujícím vodovodním řadem, napojení ostatních lokalit se připravuje.

Údaje o stavbě

Název stavby: Zásobení severního Písecka, I. Etapa – Mirotice
Místo stavby: katastrální území Sedlice, Škvořetice, Lom, Mirotice
Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice a Písek
Charakter stavby: novostavba
Zpracovatel DSP: Pöyry Environment a.s. Brno
Zhotovitel: SMP CZ a.s. Praha
Správce stavby: VRV a.s. Praha
Realizace stavby: 10/2013 – 03/2014
Celkové náklady stavby: 30,9 mil. Kč
z toho stavební část a technologická část: 25,2 mil. Kč
ostatní náklady: 5,7 mil. Kč
Hlavní stavební objekt: vodovodní řad, délka  8 150 m, DN 200 mm
Další objekty: kabelová přípojka NN, 350 m, z VDJ Sedlice do rozdělovací šachty; doplnění trubního vybavení v objektu VDJ Sedlice a  ve VDJ Mirotice
Kapacity: počet zásobených obyvatel: Mirotice - město 1 086, Lom 74, budoucí napojení Strážovice 49, Škvořetice 252

Poskytnutá dotace

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství ČR, Praha - Těšnov
Dotační titul: Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů pro veřejnou potřebu
Výše dotace: 11, 9 mil. Kč, tj. 38 % celkových nákladů, 47 % nákladů stavební a technologické části stavby

Průběh přípravy a realizace

Příprava stavby navázala na studii napojení celé oblasti, která konkretizovala trasu vodovodu a postup napojení obcí. V r. 2010 byl návrh stavby projednáván s obcemi , které požadovaly napojení na vodovod.   JVS v r. 2010 usiloval o zařazení stavby do operačního programu MŽP ČR.  Z ekonomických důvodů byla tato stavba z OPŽP vyřazena a JVS následně podal žádost o zařazení stavby do národního dotačního programu MZe ČR. V přípravě se pokračovalo, projektovou dokumentaci ve všech stupních zpracovával  Pöyry  Environment a.s. Brno . Stavební povolení bylo vydáno v březnu r.2011. Výběrové řízení na zhotovitele proběhlo v r. 2011, vybrán byl zhotovitel SMP CZ a.s. Praha , správcem stavby se stala  a.s. VRV Praha.  Smlouva se zhotovitelem byla uzavřena v červnu r. 2011,  nebylo však rozhodnuto o dotaci, proto bylo zahájení stavby odloženo. V září r 2013 byla dotace od MZe ČR přidělena.
Stavba byla zahájena v r. 2013, realizace byla ukončena v březnu r. 2014.  Kolaudace stavby proběhla v květnu r. 2014.


Situace

Provoz

Po zahájení provozu bylo nutno vyřešit zvýšenou hodnotu PH, způsobenou vyluhováním vnitřního cementového povrchu potrubí, obdobně, jako u dalších nových vodovodů.  Zároveň bylo nutno změnit provoz věžového vodojemu Sedlice a nastavit nátok do stávajícího vodojemu  pro Mirotice.

Provoz vodovodu ovlivňoval malý průtok, řad je dimenzován na napojení dalších lokalit, ke kterému postupně dochází – II.etapa stavby do Čimelic byla již realizována.  V r. 2018 došlo k napojení Strážovic, v r. 2019 byly napojeny Škvořetice.