Účel stavby

Po zprovoznění dálkových řadů pro Blatensko bylo možno napojit i oblasti v okolí nových dálkových řadů.  Problémy s místními zdroji pitné vody se vyskytovaly v Radomyšli a Oseku, tyto zdroje neumožňovaly územní rozvoj obcí.  Obce požádala o napojení na VSJČ.  V souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací  JČ kraje i s plánem investic JVS bylo proto navrženo připojení těchto obcí na dálkový řad .  Konkrétně bylo navrženo napojení obcí : Osek u Radomyšle, Velká Turná a městys Radomyšl.   JVS usiloval o získání dotace MZe ČR na tuto stavbu.

Popis stavby

Zásobování obcí bylo realizováno novým dálkovým řadem, připojeným na stávající vodovod Vítkov – Drhovle.

Popis stavby – objekty:  přívodní řad od napojení na VSJČ do nové čerpací stanice Osek. ČS zajišťuje dodávku vody do stávajícího VDJ Osek, případně i do VDJ Radomyšl. Z ČS je veden výtlačný řad do úpravny vody Radomyšl, zde je napojen na stávající výtlak z ÚV do VDJ Radomyšl. Funkce ÚV Radomyšl pro běžné zásobení je zrušena.  Stávající VDJ Osek zásobuje lokality Osek, Jemnice, Velká a Malá Turná.  VDJ Radomyšl zásobí Radomyšl, nový kapacitní vodovod umožňuje napojení dalších lokalit, zejména Leskovic.

stavební objekt, provoz.soubor kapacita profil řadu cena stav.a technol. části
Stavební část      
Řady      
Přívodní řad "O" VSJČ-ČS Osek 3 295 m 200 mm 9,3 mil.Kč
Výtlačný řad "R" ČS Osek-ÚV Radomyšl 2 670 m 150 mm 5,4 mil.Kč
celkem  řady 5 965 m    14,7 mil.Kč  
Čerpací stanice      
ČS  Osek – skupina objektů 2 x 2,8 l/s   1,1 mil.Kč
celkem stavební část     15,8 mil.Kč
Provozní soubory      
ČS Osek - strojní +elektro 2 x 2,8 l/s   2,7 mil.Kč
CELKEM STAVBA     18,5 mil.Kč

Údaje o stavbě

Název stavby: Napojení Oseku a Radomyšle na VSJČ
Místo stavby: katastrální území Brloh u Drhovle, Jemnice, Petrovice u Oseka, Osek, Radomyšl
Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice a Písek
Charakter stavby: novostavba
Zpracovatel PSP: Ing. Václav Freudl , FML - projektová a obchodní kancelář
Zhotovitel: sdružení: Radouňská VH společnost J.Hradec + Kavas W s r.o. Slapy
Dozor stavby: VRV Praha, a.s.
Realizace stavby: 06/2015 – 02/2016
Celkové náklady stavby: 21,0 mil.Kč
z toho stavební část a technologická část: 18,5 mil.Kč
ostatní náklady: 2,5 mil.Kč
Hlavní stavební objekt: vodovodní řady, celková délka 5 965 m, DN 200, 150 mm
Další objekty: čerpací stanice Osek
Kapacity: počet zásobených obyvatel: Radomyšl - městys 978, Osek 657, Velká Turná 155 

Poskytnutá dotace

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství ČR, Praha - Těšnov
Dotační titul: Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů pro veřejnou potřebu
Výše dotace: 10,7 mil. Kč, tj. 51 % celkových nákladů, 58 % nákladů stavební a technologické části stavby

Průběh přípravy a realizace

Příprava stavby byla zahájena v r. 2010 na základě dohody se zainteresovanými obcemi.  Vypracování dokumentace v příslušných stupních bylo zadáno projekční kanceláři Ing. Václav Freudl , FML Č.Budějovice.  V r. 2011 byl zpracován projekt pro stavební povolení, to bylo vydáno v lednu 2012.  V tomto období nebyly přidělovány dotace z MZe ČR, program se nově formoval.  Po vypsání nového programu JVS znovu usiloval o přidělení dotace. Žádost byla podána v dubnu 2014 , v květnu r 2015 byla dotace přidělena.  Zadávací řízení bylo ukončeno v březnu 2015, byl vybrán uchazeč : sdružení  Radouňská VH společnost J.Hradec + Kavas W s r.o. Slapy  .  Technický dozor investora zajišťovala firma  VRV Praha , a.s.    Smlouva se zhotovitelem byla potvrzena v dubnu 2015.

Stavba byla zahájena v červnu r. 2015, ukončena byla v únoru r. 2016.  Kolaudace stavby byla vydána v dubnu r. 2016. V průběhu stavby bylo zjištěno, že výtlak z ÚV Radomyšl do VDJ Radomyšl je ve velmi špatném stavu, následně v další stavbě byla provedena jeho výměna.

Provoz

Bezprostředně po zprovoznění stavby a zjištění špatného stavu výtlaku ( viz výše ) bylo dohodnuto převzetí toho řadu do majetku JVS a jeho výměna. Důvodem je skutečnost, že novým připojením se mění systém zásobování Radomyšle a z výtlaku se stala součást přívodního řadu z VSJČ do vodojemu Radomyšl.  Výměna řadu byla ukončena v červnu 2016, náklady 2 mil.Kč.    Úpravna vody Radomyšl byla následně vyřazena z provozu.

Provoz celého vodovodu probíhá bezproblémově, dle původních předpokladů je v dálkovém řadu postačující tlak, takže vodojem Radomyšl  i vodojem Osek jsou zásobovány z VDJ Drahonice gravitačně, bez nutnosti přečerpávat vodu v ČS Osek.  ČS slouží jako záložní v případě snížení tlaku v přívodním potrubí.