Účel stavby

Při zahájení předvstupních jednání mezi EU a ČR vznikla možnost čerpat evropské dotace z fondů ISPA. MŽP ČR vyzvalo v r. 1999 vlastníky vodohospodářské infrastruktury, aby předložili návrhy na stavby (opatření ), týkající se zlepšení zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. JVS v r. 1999 vypracoval návrh 14 opatření, která v té době považoval za aktuální.
Po konzultaci s MŽP byla v r. 2002 vybrána dvě opatření, která se týkala kalového hospodářství ÚV Plav – snížení produkce kalu a zlepšení kvality pitné vody v dálkových řadech.
Konkrétně se jednalo o tyto stavby ( opatření ):

  1. Rekonstrukce kalového hospodářství ÚV Plav
  2. Zabezpečení kvality vody během přepravy dálkovými řady

První  opatření se týkalo omezení objemu produkovaného vodárenského kalu, který byl vypouštěn z ÚV Plav do Malše. Toho se mělo docílit odvodněním kalu tak, aby bylo možno jej přidávat jako složku do kompostu. Objem vypouštěného kalu do Malše se tak měl snížit o cca 300 tis.m3 ročně.

Druhé opatření mělo zajistit zlepšení kvality pitné vody v dálkových řadech, konkrétně ve vodovodním řadu z VDJ Zdoba u Temelína do VDJ Hodušín ( mezi Táborem a Milevskem ) v celkové délce 42 km.  Potrubí v tomto úseku bylo vyrobeno z oceli částečně bez vnitřní ochrany, takže docházelo k poškození vnitřního povrchu potrubí a druhotnému zaželeznění .  Problém se zhoršoval vlivem nízkého odběru vody a prodlužování doby zdržení v potrubí.

V době realizace v r. 2006 vznikla na celostátní úrovni úspora fin.prostředků v programu ISPA - životní prostředí.  MŽP ČR vyzvalo účastníky programu k předložení dodatečných návrhů na opatření, která souvisí s prováděnými stavbami a která by se daly ve zbývajícím období realizovat.
JVS navrhl  tzv. Dodatečné práce:  doplnění technologie úpravny vody Plav  -  změna vápenného hospodářství a strojní odklízení kalů z usazovací nádrže. Návrh byl MŽP ČR a zástupci EU schválen, toto opatření bylo k původní stavbě přičleněno a realizováno.

Popis stavby

Stavba měla tři části: 

1. část  Rekonstrukce kalového hospodářství ÚV Plav

Stavba navazovala na rekonstrukci kal.hospodářství I.etapa, která řešila vracení prací vody na usazovací nádrže. Tato stavba -  II.etapa řešila další zmenšení objemu produkovaného kalu jeho zahušťováním. Kal se zpracovává v zahušťovacích a homogenizačních nádržích, odvodňuje se na komůrkovém lisu. Komůrkový lis zahušťuje vodárenský kal na 25-33 %  objemu sušiny ve vodě. Celé zařízení bylo instalováno do objektu bývalé kotelny, takže nebylo nutno budovat další stavební objekty.

2. část  Zabezpečení kvality vody během přepravy dálkovými řady

Stavba řešila sanaci vnitřního povrchu potrubí  tří dálkových řadů v celkové délce 42,6 km. Sanace se prováděla v převážné části v délce 35 km cementací. Menší část v celkové délce 7,6 km v nepřístupných exponovaných úsecích, zvláště ve shybkách pod řekami Vltava a Lužnice, byla provedena vložením textilního rukávce.

3. část  Dodatečné práce

Stavba obsahovala  rekonstrukci části technologie na ÚV Plav. Jednalo se zejména o přestrojení vápenných sytičů. 4 nádrže sytičů byly nově uspořádány do série  2 x 2 nádrže, takže se zvýšila účinnost rozpouštění vápna ve vodě.
Dále bylo provedeno vystrojení dvou usazovacích nádrží zařízením na odsávání kalu. Zároveň byla provedena stavební sanace těchto nádrží.

Stavba zahrnovala tyto objekty:

stavební objekt,provoz.soubor kapacita cena stavební + technologie
1. Zabezpečení standardů EU ve VSJČ
1.1.  Plav,úpravna vody,změna kalového hospodářství
stavební část    
SO 01 Čerpání kalu - úprava objektu   0,5 mil.Kč
SO 02 Odvodňování kalu - přestavba objektu bývalé kotelny, vestavba ocel.konstrukce pro nádrže a kalolis   6,6 mil.Kč
SO 03 Přeložka plynu - přemístění regulační stanice   0,00 mil.Kč
celkem stavební část   7,1 mil.Kč
technologická část    
PS 01 Čerpání kalu   5,0 mil.Kč
PS 02 Odvodňování kalu - zahušťovací nádrže  2 x 23,5 m3, homogenizační nádrže  3 x 20 m3, komůrkový lis   18,6 mil.Kč
PS 03 Spojovací potrubí   1,8 mil.Kč
PS 04  Řídící systém   4,2 mil.Kč
celkem technologická část   29,6 mil.Kč
celkem     1.1.   36,8 mil.Kč
1.2.  Zabezpečení kvality vody během přepravy dálkovými řady ve VSJČ
prováděla se sanace vnitřního povrchu potrubí cementací, v nepřístupných úsecích ( shybky pod řekou apod ) tkaninovým rukávcem
SO 01  Řad VDJ Zdoba - VDJ Malá Varta, ocel 400 mm 11 221 m 36,8 mil.Kč
SO 02  Řad VDJ Malá Varta - ČS Sudoměřice u Bechyně, ocel 300 11 146 m 58,4 mil.Kč
SO 03  Řad ČS Sudoměřice u Bechyně - VDJ Hodušín, ocel 400 mm 20 029 m 0,0 mil.Kč
celkem  1.2. 42 396 m 95,2 mil.Kč
celkem 1.   132,0 mil.Kč
2. Zabezpečení standardů EU ve VSJČ - Dodatečné práce
stavební část    
SO 01 Usazovací nádrže - sanace povrchu jedné nádrže   6,3 mil.Kč
SO 02 Vápenné hospodářství - úprava nádrží pro vestavbu   0,5 mil.Kč
celkem stavební část   6,8 mil.Kč
technologická část    
PS 01 Usazovací nádrž - odsávání kalu pojízdným vozíkem Envites   6,1 mil.Kč
PS 02 Vápenné hospodářství - vestavba 2 sytičů , uspořádání do série 2 x 2   10,5 mil.Kč
celkem technologická část   16,6 mil.Kč
celkem 2.   23,3 mil.Kč
CELKEM STAVBA  1. +  2.   155,3 mil.Kč

Údaje o stavbě

Název stavby: Zabezpečení standardů EU ve Vodárenské soustavě Jižní Čechy
Místo stavby: katastrální území Temelín – Hodušín, Plav, Heřmaň
Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice, Tábor
Charakter stavby: rekonstrukce
Zpracovatel PSP: Hydroprojekt Praha, a.s.
Zhotovitel: sdružení:  Hochtief VSB a.s. , Karl Weiss Technologie GmbH, Brochier s.r.o.
Dozor stavby: sdružení:  VRV Praha, a.s. , Stavební technologie – Geotechnika a.s. Praha
Realizace stavby: 11/2005 – 05/2008
Celkové náklady stavby: 177,0 mil. Kč
z toho stavební část a technologická část: 155,3 mil. Kč
ostatní náklady: 19,7 mil. Kč 
Hlavní stavební objekty: viz rozpis stavby
Další objekty: viz rozpis stavby
Kapacity: sanace 42 km dálkového řadu;  snížení objemu vodárenského kalu o 300 tis.m3, zahušťování kalu na 25 % sušiny

Poskytnutá dotace 

( přepočty z EUR na Kč )

Poskytovatel dotace: EU + SFŽP
Dotační titul: EU – ISPA č. 2002/CZ/16 /P/PE/013
Výše dotace: z prostředků EU :  85,0 mil. Kč
z národních prostředků SFŽP :  25,8 mil. Kč
celkem 110,8 mil. Kč, tj. celkem 63 % celkových nákladů, 72 % nákladů stavební a technologické části stavby

Průběh přípravy a realizace

Příprava stavby probíhala od r. 1999, kdy JVS vypracoval návrh 14 opatření a předložil k projednání MŽP ČR.  Z tohoto návrhu byly vybrány stavby-opatření, které se týkala zlepšení životního prostředí. V r. 2002 byla zpracována první žádost o dotaci.  Žádost byla opakovaně projednávána se SFŽP a konzultována se zástupci EU.  Žádosti byly zpracovávány v angličtině a češtině.
Memorandum mezi EU a ČR o financování navržených opatření na předmětnou stavbu pod označením 2002/CZ/16 /P/PE/013 bylo podepsáno v únoru r. 2004. Vzhledem k zařazení stavby do dotačního programu ISPA podléhala stavba zvláštní kontrole. Důvodem byla skutečnost, že Česká republika v době projednávání žádosti o podporu ještě nebyla členem EU a probíhala předvstupní jednání.  V daném případě se jednalo o finanční prostředky přidělené z fondu ISPA, i když stavba byla realizována v době, kdy ČR už byla členem EU . Podrobnou kontrolu pro EU prováděl SFŽP na základě pověření MŽP ČR.

Podklady pro zařazení do programu ISPA zpracovával do r. 2002 JVS.  JVS zpracovával i původní žádost na vybraná dvě opatření.  Technickou dokumentaci počínaje rokem 2003 zpracovával Hydroprojekt Praha. Jednalo se o dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení a tendr na zhotovitele stavby.  Stavební povolení na sanaci dálkových řadů bylo vydáno v únoru a v květnu r. 2004.

Původní tendrová dokumentace byla zpracována už v r. 2003 , byla však několikrát upravována, měnil se i zákon o zadávání veřejných zakázek. Tendr na zhotovitele i na správce stavby se tak uskutečnil až v červenci 2005. Vítězem tendru na zhotovitele se stalo  sdružení  Hochtief VSB a.s. , Karl Weiss Technologie GmbH Berlín,  Brochier s.r.o.  Praha. Vítězem tendru na správce stavby se stalo sdružení VRV Praha + Stavební technologie – Geotechnika a.s. Praha.

Smlouva se správcem stavby byla uzavřena v srpnu 2005, smlouva se zhotovitelem v listopadu 2005. Stavba byla zahájena v únoru r. 2006, ukončena byla v listopadu r. 2006, řad Malá Varta – Sudoměřice pak v prosinci 2006.   V průběhu sanace řadů se vyskytl problém s vložením textilního rukávce do potrubí. Problém vznikl v důsledku proměnlivého vnitřního průměru původního potrubí, kdy bylo nutno průměr rukávce dle potřeby upravovat. V části již sanovaného potrubí musel být textilní rukávec vytažen a sanace musela být provedena znova.  Během provádění prací na dlouhých řadech bylo nutno stále zajišťovat náhradní zásobení odstavených lokalit.
U části stavby Rekonstrukce kalového hospodářství ÚV Plav bylo nutno demolovat železobetonové konstrukce v bývalé kotelně.  U tohoto objektu probíhal zkušební provoz do října 2007, kdy byla vydána kolaudace.

V průběhu realizace stavby byl JVS v r. 2006 vyzván ze strany MŽP ČR, aby připravil doplnění stavby . Důvodem byla celostátní úspora fin. prostředků v programu ISPA a možnost jejich použití na doplňující práce.  JVS navrhl stavbu Dodatečné práce, jak je popsáno výše. Projektovou dokumentaci zpracoval HDP Praha, tendr se uskutečnil v únoru r. 2007, vybrán byl uchazeč Hochtief Praha a.s. Stavba byla zahájena v květnu 2007 a dokončena v květnu 2008. Následoval zkušební provoz, kolaudace byla vydána v září 2008.

Závěrečná zpráva pro SFŽP a EU o průběhu celé akce byla vypracována v březnu r. 2009. Tím byla završena etapa přípravy a realizace stavby, která trvala od r. 1999 do r. 2009, tj deset let. 

Provoz

1.  Zabezpečení kvality vody během přepravy dálkovými řady ve VSJČ

Po uvedení do provozu bylo zpočátku bylo nutno vyřešit zvýšenou hodnotu PH, způsobenou vyluhováním vnitřního cementového povrchu potrubí.  Od té doby probíhá provoz bezproblémově, dálkový řad slouží pro zásobování jak Milevska, tak východní části Tábora.

2.  Plav, úpravna vody, změna kalového hospodářství

Po zprovoznění a ukončení zkušebního provozu se po dobu cca 2 let optimalizoval za účasti výrobce provoz kalolisu. Účelem optimalizace bylo zejména dávkování přídavných chemikálií do procesu ( vápno ) . Provoz kalového hospodářství byl ztížen nerovnoměrným čištěním usazovacích nádrží. Po r. 2017 bylo dokončeno strojní vyklízení usazovacích nádrží, což umožňuje rovnoměrný provoz kalového hospodářství a stabilní provoz.

3.  Zabezpečení standardů, dodatečné práce 

Po zprovoznění rekonstrukce vápenných sytičů došlo jednoznačně ke kvalitnějšímu procesu zpracování – rozpouštění vápna ve vodě.
Instalace strojního vyklízení kalu na 2 usazovacích nádržích umožnila stanovit optimální provoz a připravit tak podklady pro doplnění tohoto zařízení na všechny usazovací nádrže v rámci další stavby.