Účel stavby

Zásobování  Třeboňska a další části západní a  jihozápadní část okresu J.Hradec pitnou vodou  je převážně zajišťováno skupinovým vodovodem Hamr, kde zdrojem vody je úpravna vody Hamr.
Zdroj využívá zásob podzemní vody, vzniklé v důsledku důlní činnosti.   Vodovod kromě Třeboně zásobuje  Hamr, Chlum u Třeboně, Majdalenu, další větev z Třeboně zasahuje až do Kolenců. Tento skupinový vodovod však nezásobuje Lomnici nad Lužnicí.
Zásobování Lomnicka a Třeboňska pitnou vodou je zařazeno ve strategickém programu JVS a krajském Programu rozvoje vodovodů a kanalizací.  JVS navrhl ve studii stavbu Zásobení Třeboňska pitnou vodou - vodovod napojený u obce Dynín na hlavní přivaděč, který by zásoboval celou oblast a by ukončen v Třeboni.  Důvodem je skutečnost, že je nutno doplnit další rezervní zdroj vody pro tuto oblast. Zdroj vody Hamr může být v delším časovém horizontu rizikový ( jedná se o důlní vody ).  Zdroj je propojen dálkovým řadem s oblastí J.Hradce, možnost dodávky vody z této oblasti je však uvažována pouze v případě havárie zdroje Hamr.
V oblasti Lomnicka a u obce Dynín, které jsou zásobované z místních zdrojů, se aktuálně projevoval nedostatek pitné vody. Proto bylo rozhodnuto realizovat I.část navrhovaného vodovodního přivaděče do Třeboně tak, aby bylo možno zásobovat Lomnici nad Lužnicí a související obce.
Vzhledem k významu stavby usiloval JVS o přidělení dotace z národního programu MZe ČR.

Popis stavby

Vodovodní řad je napojen na stávající dálkový řad do Veselí nad Lužnicí u obce Dynín. Řad je ukončen u obce Záblatí. Zde je napojen na stávající přívodní řad Lomnice/Lužnicí – Záblatí. V další II.etapě se počítá s pokračováním řadu do Třeboně .  Délka řadu je  6 963 m, provedení řadu DN 400 mm, tvárná litina.  Řad dodává vodu prostřednictvím stávajícího potrubí PVC 110 DN mm ze Záblatí do stávajícího věžového vodojemu v Lomnici nad Lužnicí .

Součástí nového vodovodu bylo provedení přípojných řadů pro Dynín, Lhotu u Dynína  a Lhotský Dvůr.  Délka těchto přípojných řadů je celkem 1 033 m, DN 110 a 90 mm , materiál lPE.  Ze Záblatí jsou dále zásobovány lokality Ponědráž a Ponědrážka.

Údaje o stavbě

Název stavby: Zásobení Třeboňska pitnou vodou I. etapa - Lomnicko
Místo stavby: katastrální území Neplachov, Dynín, Lhota U Dynína, Ponědráž, Záblatí u Ponědráže
Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
Kraj: Jihočeský
Okres: Č. Budějovice, J. Hradec
Charakter stavby: novostavba
Zpracovatel PSP: VaK JČ a.s. Č. Budějovice, divize služeb
Zhotovitel: Vak JČ, oddělení SMČ
Dozor stavby: JVS Č. Budějovice
Realizace stavby: 08/2008 – 01/2009
Celkové náklady stavby: 42,0 mil. Kč
z toho stavební část a technologická část: 40,9 mil. Kč
ostatní náklady: 1,1 mil. Kč
Hlavní stavební objekt: vodovodní řad  6,9 km DN 400 mm
Další objekty: přípojné řady 1 km DN 90 mm
Kapacity: množství dopravované vody:  22 l/s ( po napojení Třeboňska ), současný odběr je cca 4 l/s 

Poskytnutá dotace

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství ČR, Praha - Těšnov
Dotační titul: MZe ČR : 229 312 Výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů
Jihočeský kraj – účelová dotace 
Výše dotace: z prostředků MZe ČR : 16,8 mil. Kč,  
z prostředků JČ kraje: 3,7 mil.Kč,
tj. celkem 50 % celkových nákladů, 48 % nákladů stavební a technologické části stavby

Průběh přípravy a realizace

Původní návrh dálkového řadu v celém rozsahu až do Třeboně zpracoval JVS již v r. 2005, byl aktualizován v r. 2010. Příprava I.etapy stavby Lomnicko byla zahájena v r. 2006 na základě jednání s městem Lomnice nad Lužnicí.  Projektovou dokumentaci pro územní řízení i všechny další stupně projektové dokumentace zpracoval Vak JČ a.s. Č. Budějovice, divize služeb.  Stavba byla zadána na základě výběrového řízení firmě Vak Jižní Čechy, a.s. Č. Budějovice.
Smlouva o dílo byla podepsána v červnu r. 2008, práce byly zahájeny v srpnu 2008.
JVS požádal o zařazení stavby do dotačního programu MZe ČR.  Rozhodnutí o přidělení dotace bylo vydáno v září r. 2008.
Při provádění stavby nevznikly žádné potíže, horninové složení ve výkopu byl převážně písek, který tak vytvořil zároveň podloží pro potrubí. Stavba byla ukončena v lednu 2008, nedodělky byly odstraněny do konce dubna 2008.  Kolaudace stavby byla vydána v březnu 2009.                                              

Provoz

Při zprovoznění vodovodu vznikla obava, aby obrácením toku vody a vyšším tlakem nebyl poškozen stávající vodovod Záblatí – Lomnice PVC 110 mm, na který byl nový vodovod napojen. Tato obava se nepotvrdila, redukční ventil osazený na výstupu z nového řadu v Záblatí fungoval bezchybně.
Na novém vodovodu, jako u všech nových řadů, bylo při zahájení provozu nutno vyřešit zvýšenou hodnotu PH, způsobenou vyluhováním vnitřního cementového povrchu potrubí.
Původní lokální zdroj vody v Lomnici ( vrt ) byl po zprovoznění dálkového vodovodu zrušen.
Vodovod funguje bezchybně, zdržení v potrubí vlivem malého průtoku je však velké.  Vodu z řadu odebírají pouze malé lokality, největší z nich je město Lomnice nad Lužnicí.

Řad byl dimenzován na dodávku vody až do Třeboně a pro propoj se skupinovým vodovodem Hamr.  Další etapa výstavby do Třeboně včetně navrhovaného vodojemu Dolní Dunajovice nebyla dosud realizována.