Účel stavby

Pro zásobování Č. Krumlova, Kaplice a Velešína byl koncem šedesátých let minulého století postaven skupinový vodovod   Pořešín – Kaplice – Velešín - Český Krumlov. Zdrojem vody byla řeka Malše na jezu u Pořešína. Na řece byl postaven odběrný objekt a čerpací stanice surové vody.   U obce Pořešín byla postavena úpravna vody, která dodávala vodu do vodojemu Netřebice, odsud pak byla dodávána samostatnými zásobními řady do Českého Krumlova, Kaplice i do Velešína.  V té době neexistovala ještě vodárenská nádrž Římov a úpravna vody Plav. Po výstavbě nádrže Římov byl v r. 1983 na zdroj Římov – Plav napojen Č.Krumlov. Úpravna nadále zásobovala pouze Velešínsko a Kaplicko. Zdroj surové vody byl kvalitou řádově horší než vodárenská nádrž. Odběrný objekt na jezu v  Pořešíně byl ohrožován častými záplavami.  Problém JVS řešil částečně v r. 2001 stavbou Zásobení Velešínska z Českého Krumlova, která zajistila provizorně přívod pitné vody z ÚV Plav stávajícími řady  přes Český Krumlov do VDJ Netřebice. Úpravna vody Pořešín byla nadále provozována pro Kaplici. 
Povodeň v srpnu 2002 poškodila odběrný objekt a zařízení čerpací stanice surové vody ÚV Pořešín, tím byla ÚV dočasně vyřazena z provozu. K zaplavení usazovacích nádrží odběrného objektu došlo i několikrát v minulosti při menších povodních.
Dlouhotrvající problémy se špatnou kvalitou surové vody si vyžádaly spolehlivé řešení zásobování oblastí Velešínska a Kaplicka pitnou vodou. Tímto řešením byla realizace nového zásobního řadu Bukovec – Netřebice, který by pro dané oblasti zajistil přívod kvalitní pitné vody z centrálního zdroje ÚV Plav.  Záměr byl v souladu se strategii JVS – zrušit odběry vody z povrchových zdrojů přímo na řekách, kde není záruka rovnoměrné kvality surové vody.
Vzhledem k tomu, že zdrojem problémů byly povodně na Malši, byla stavba zařazena do dotačního povodňového  programu MZe ČR.

Popis stavby

Pro napojení oblasti Velešínska a Kaplicka byl postaven nový výtlačný řad  ze stávající čerpací stanice Bukovec do stávajícího vodojemu Netřebice.  ČS Bukovec do té doby dodávala vodu z ÚV Plav do Č.Krumlova.  Do ČS Bukovec byla instalována nová čerpadla směr Netřebice.   U úpravny Pořešín byla provedena přeložka zásobního  řadu do Kaplice tak, aby byla převedena voda z VDJ Netřebice do akumulace ÚV Pořešín.  Akumulace tak slouží jako vodojem pro Kaplici.

Stavba zahrnovala tyto stavební objekty a provozní soubory:

stavební objekt, provoz. soubor kapacita profil řadu cena stav.a technol. části
Vodovodní řad Bukovec - Netřebice 11 970 m 300 mm 41,0 mil. Kč
Přeložka řadu z Netřebic - ÚV Pořešín 110 m 300 mm 0,4 mil.Kč
celkem stavební část     41,4 mil.Kč
ČS Bukovec – čerpadla směr Netřebice 47 l/s   3,8 mil.Kč
doplnění  VDJ Netřebice     1,9 mil.Kč
ostatní     1,5 mil.Kč
celkem technologická část     7,2 mil.Kč
CELKEM STAVBA     48,6 mil.Kč

Hlavní vodovodní řad je proveden z oceli DN 300 mm s vnitřní cementovou ochranou, v úseku od Velešína do Netřebic je veden v těsném souběhu se stávajícím zásobním řadem LiTH DN 200 mm, kde protéká voda opačným směrem.

Údaje o stavbě

Název stavby: Náhrada zdroje Pořešín zásobním řadem Bukovec - Netřebice
Místo stavby: katastrální území K.Újezd, Prostř.Svince-Holkov, Velešín, Chodeč, Netřebice
Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Charakter stavby: novostavba
Zpracovatel PSP: VaK JČ a.s. Č. Budějovice, divize služeb
Zhotovitel: Hochtief VSB Praha, divize 1 Č. Budějovice
Dozor stavby: Vak JČ a.s. Č. Budějovice, divize služeb
Realizace stavby: 10/2004 – 06/2005
Celkové náklady stavby: 51,6 mil. Kč
z toho stavební část a technologická část: 48,6 mil. Kč
ostatní náklady: 3,0 mil. Kč
Hlavní stavební objekt: vodovodní řad 11,9 km DN 300 mm
Další objekty: nová čerpadla ČS Bukovec
Kapacity: množství dopravované vody: 47 l/s ( max ), současný odběr je cca 17 l/s 

Poskytnutá dotace

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství ČR, Praha - Těšnov
Dotační titul: Program 229 810 - odstranění následků povodní 2002
Výše dotace: 35,2 mil. Kč, tj. 68 % celkových nákladů, 72 % nákladů stavební a technologické části stavby

Průběh přípravy a realizace

Příprava stavby byla zahájena v r.2003 projektem pro územní řízení . tento projekt i všechny další stupně projektové dokumentace zpracoval Vak JČ a.s. Č.Budějovice, divize služeb. Po povodni r. 2002 byla stavba zařazena do dotačního programu MZe ČR – pomoc při odstranění následků povodně r. 2002. Rozhodnutí o přidělení dotace bylo vydáno v říjnu r. 2004.
Stavba byla zadána na základě výběrového řízení firmě Hochtief VSB Praha, divize 1 Č.Budějovice.
Smlouva o dílo byla podepsána v červenci r. 2004, práce byly zahájeny v říjnu 2004.
Při provádění stavby byl obtížný úsek v průchodu řadu v prostoru městyse Velešín, v těsné blízkosti silnice E55, dále přechod přes komunikaci E 55 u osady Chodeč, kde byl místo protlaku proveden překop ve skále s použitím trhavin.  Stavba byla ukončena v červnu 2005, kolaudace stavby byla vydána v srpnu 2005.

Provoz

Po zprovoznění vodovodu bylo nutno vyřešit zvýšenou hodnotu PH, způsobenou vyluhováním vnitřního cementového povrchu potrubí.  Na základě požadavku dotčených vlastníků pozemku byl v Holkově upraven režim odkalení řadu do rybníka.
Následně bylo provedeno přepojení navazujícího vodovodu pro Holkov a Římov na nový řad, takže zásobení těchto lokalit neprobíhá přes Velešín.  Provoz stavby probíhá dosud bez potíží.