Účel stavby

V r. 2004 byla uvedena do provozu stavba Zásobení Blatenska pitnou vodou, která umožnila dodávku pitné vody z VSJČ pro celou tuto oblast. Součástí stavby měl být původně zemní vodojem na lesním pozemku nad Sedlicí. Vodojem nebyl realizován, protože nedošlo k dohodě s vlastníkem pozemku . Absence vodojemu způsobovala problémy při čerpání vody přes převýšení terénu u Sedlice. Zároveň toto provizorní uspořádání neumožňovalo realizaci nového páteřního řadu směr Mirotice  ani napojení samotné Sedlice.
Bylo proto rozhodnuto postavit vodojem na jiném místě, na pozemku jiného vlastníka u okraje lesa blíže k Sedlici. Vzhledem k výškovým poměrům, s ohledem na budoucí přivaděč do Mirotic a zásobování Sedlice bylo nutno řešit vodojem jako věžový.  Protože akce úzce souvisela s původní stavbou Zásobení Blatenska pitnou vodou,  byla  rovněž zařazena do dotačního povodňového  programu MZe ČR.

Popis stavby

Hlavním objektem stavby je věžový vodojem, který byl navržen ze železobetonu. Vodojem se skládá ze dříku válcového tvaru a z nádrže v podobě kužele. Kapacita vodojemu  je 500 m3.  Subdodavatelem vodojemu byla Teplotechna Ostrava a.s., divize betonové stavby.

Stavba zahrnovala tyto stavební objekty a provozní soubory:

stavební objekt,provoz.soubor kapacita cena
Stavební část    
Věžový vodojem 500 m3 14,5 mil.Kč
napojovací řady do/z vodojemu, DN 300 mm, tvárná litina 244 + 239 m 2,0 mil.Kč
zásobní řad pro Sedlici, lPE 160 mm 227 m 0,5 mil.Kč
odpad z vodojemu PVC 315 mm 462 m 1,7 mil.Kč
domek měření   1,5 mil.Kč
ostatní objekty – propoj. šachta, přípojka NN, komunikace   3,5 mil.Kč
celkem stavební část   23,6 mil.Kč
Technologická část    
ASŘ + elektro v domku měření   0,3 mil.Kč
CELKEM STAVBA   23,9 mil.Kč

Vodojem byl napojen přívodním a zásobovacím řadem na výtlak do VDJ Dubina v propojovací šachtě . Po zprovoznění vodojemu se část původního výtlaku z čerpací stanice Drhovle do vodojemu Dubina stala gravitačním – zásobním řadem. U propojovací šachty byl napojen nový zásobní řad na rozvodnou síť Sedlice.

Údaje o stavbě

Název stavby: Zásobení Blatenska – vodojem Sedlice
Místo stavby: katastrální území Sedlicee
Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice
Charakter stavby: novostavba
Zpracovatel PSP: Aquatis Brno a.s.
Zhotovitel: Hochtief VSB Praha, divize 1 Č. Budějovice
Dozor stavby: Vak JČ a.s. Č. Budějovice, divize služeb
Realizace stavby: 07/2004 – 01/2005
Celkové náklady stavby: 25,5 mil. Kč
z toho stavební část a technologická část: 23,9 mil.Kč
ostatní náklady: 1,6 mil.Kč
Objekty stavby: viz rozpis výše
Kapacity: vodojem 500 m3 

Poskytnutá dotace

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství ČR, Praha - Těšnov
Dotační titul: Program 229 810 - odstranění následků povodní 2002
Výše dotace: 17,3 mil. Kč, tj. 68 % celkových nákladů, 72 % nákladů stavební a technologické části stavby

Průběh přípravy a realizace

Příprava stavby byla zahájena v souvislosti s  přípravou stavby Zásobení Blatenska pitnou vodou , poté, co bylo zřejmé, že se nepodaří realizovat původně navrhovaný zemní vodojem .Dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení i zadávací řízení zpracovával Aquatis Brno a.s.  Stavba jako nezbytný doplněk  již realizovaného vodovodu byla zařazena do dotačního programu MZe ČR – pomoc při odstranění následků povodně r. 2002. Rozhodnutí o přidělení dotace bylo vydáno v říjnu r. 2004. 
Stavba byla zadána na základě výběrového řízení firmě Hochtief VSB Praha, divize 1 Č.Budějovice .
mlouva o dílo byla podepsána v květnu r.2004, práce byly zahájeny v červenci 2004. Stavba byla ukončena v lednu 2005, kolaudace stavby byla vydána v březnu 2005.

Provoz

Vodojem slouží hlavně jako ovládací prvek pro čerpání vody z čerpací stanice Drhovle . Po uvedení stavby do provozu byl na vodojem napojen městys Sedlice.  V r. 2014 začal vodojem sloužit i pro zásobování severního Písecka, režim provozu byl proto změněn.
Zásoba vody ve vodojemu ( 500 m3 ) je pro provoz všech navazujících zařízení nedostačující. Perspektivně je nutno počítat s definitivním řešením v podobě výstavby velkého zemního vodojemu na lesním pozemku.  Výstavbu vodojemu dosud znemožňuje nesouhlas vlastníka pozemku.