Účel stavby

Dolní Dvořiště bylo jednou z obcí, které v rámci transformace JVS ponechaly svůj oddělitelný majetek v JVS.   Součástí tohoto oddělitelného majetku byla i čistírna odpadních vod ( ČOV )na řece Malši. Na odpadní vody vypouštěné z této lokality platí přísné limity, vzhledem k tomu, že se jedná o vypouštění do vodárenského toku Malše.

Povodeň, která postihla Jižní Čechy v srpnu roku 2002, způsobila zaplavení areálu ČOV v Dolním Dvořišti.  Funkce zaplaveného očištěného a znovuzprovozněného zařízení byla nedostatečná, proto se JVS rozhodl jej obnovit tak, aby vyhovovalo přísnějším limitům pro vypouštění odpadních vod. Obnovované zařízení bylo navrženo na nově prověřenou bilanci produkce odpadních vod s tím, že bylo zabezpečeno čištění i pro výhled v souladu s územním plánem obce.

Vzhledem k důležitosti objektu se podařilo JVS zařadit jeho obnovu do dotačního programu   MZe ČR, který řešil škody po povodni r. 2002.

Popis stavby

Stavba zahrnovala komplexní obnovu stavebních objektů i technologie.

Stavební objekty:

  • hrubé předčištění ( likvidace písku, plovoucích nečistot )  8 x 7 m, výška cca 6 m
  • obnova oxidačního příkopu a jeho rozdělení na nitrifikační a denitrifikační zóny,  oprava stávajícího objektu,  52  x  5 m, hloubka 1,5 m
  • dvě nové dosazovací nádrže , blok  dvou nádrží  12 x 5 m, hloubka 5 m
  • nová uskladňovací nádrž,  kruhová , průměr 7 m,  výška 4 m
  • obnova provozního objektu

Technologická část:

  • hrubé předčištění – strojní česle, vystrojení lapáku písku a lapáku plovoucích nečistot
  • oxidační příkop – jemnobublinná aerace, míchání, vystrojení zón
  • dosazovací nádrže, uskladňovací nádrže – technologické vystrojení

Údaje o stavbě

Název stavby: Obnova ČOV Dolní Dvořiště
Místo stavby: katastrální území Dolní Dvořiště
Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Charakter stavby: novostavba
Zpracovatel PSP: Vak Jižní Čechy a.s., divize služeb
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Č. Budějovice
Dozor stavby: Vak Jižní Čechy a.s., divize služeb
Realizace stavby: 11/2003 – 09/2004
Celkové náklady stavby: 10,9 mil. Kč
z toho stavební část a technologická část: 9,7 mil. Kč
ostatní náklady: 1,2 mil. Kč
Hlavní stavební objekt: oxidační příkop – jemnobublinná aerace
Další objekty: viz popis stavby
Kapacity: kapacita ČOV:  900 ekvivalentních obyvatel 

Poskytnutá dotace

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství ČR, Praha - Těšnov
Dotační titul: Program 229 810 - odstranění následků povodní 2002
Výše dotace: 7,4 mil. Kč, tj. 68 % celkových nákladů, 77 % nákladů stavební a technologické části stavby

Průběh přípravy a realizace

Nutnost rekonstrukce ČOV D.Dvořiště  byla pociťována už před povodní v r. 2002 z důvodu nevyhovujícího zařízení.  Příprava stavby byla zahájena v r. 2000.  Projektovou dokumentaci ve všech stupních zpracoval Vak JČ a.s., divize služeb .  Stavba byla zařazena do dotačního programu MZe ČR – pomoc při odstranění následků povodně r. 2002. Rozhodnutí o přidělení dotace obdržel JVS v listopadu r. 2003.
Stavba byla zadána na základě výběrového řízení firmě Vodohospodářské stavby Č.Budějovice v září 2003.  Zahájení stavby proběhlo v listopadu 2003, stavba byla ukončena v září 2004.

Provoz

Po předání ČOV probíhal podle rozhodnutí MÚ Kaplice, odboru životního prostředí  zkušební provoz, který byl povolen do září 2005.  Zkušební provoz probíhal bez větších závad, takže kolaudace stavby proběhla už v květnu r. 2005.

V r. 2005 požádala obec Dolní Dvořiště o předání oddělitelného majetku obci. Jednalo se o celou vodovodní a kanalizační síť.  Podle podmínky MZe ČR nebylo možno dotovanou stavbu, tj.Obnovu ČOV Dvořiště převést na jiného majitele ve lhůtě požadované obcí.  ČOV jako majetek byla ponechána v JVS a pro zajištění provozu byla obci pronajata.

V r. 2009 požádal JVS MZe ČR o předčasné předání objektu do majetku obce. Vzhledem k tomu, že se jednalo o předání obci,  MZe ČR s převodem souhlasilo. Převod  byl na počátku r. 2010 uskutečněn a stavba je tak vlastněna obcí, která zajišťuje i její provoz.