Účel stavby

Úpravna vody Plav byla postavena jako dvoustupňová. Technologie byla navržena dvoustupňová s ohledem na skutečnost, že surová voda se odebírá z vodárenské nádrže Římov.

Úpravna vody se skládala z těchto částí:
I. stupeň usazovací nádrže ( UN )  - 15 ks nádrží
II. stupeň pískové filtry  -  14 ks filtrů

Při provozu vodárenské nádrže dochází ke zhoršení kvality surové vody při povodních nebo v době sucha.   Další výkyvy kvality vznikají v průběhu roku, zvláště v období tzv. stratifikace ( míchání vrstev vody  na jaře a na podzim ) .  Úvahy o nutnosti doplnit technologii na ÚV Plav vznikaly již koncem devadesátých let min.století.

Po obsáhlé diskusi odborníků ( viz příprava stavby )  bylo rozhodnuto doplnit technologii ÚV Plav  o III.stupeň úpravy vody - filtraci aktivním uhlím ( GAU ).
Stavba je dimenzována na tyto parametry výroby vody:

 • standardní provoz  650 l/s
 • zvýšený provoz  900 l/s  ( max.využití kapacity GAU )
 • max. kapacita  1 400 l/s

Výkon úpravny v r. 2018 byl cca 520 l/s.  Zvýšený provoz se předpokládá při náhradě kapacity některého ze spolupracujících zdrojů VSJČ , případně při špičkovém odběru např v letním období.  Max.kapacita je stanovena dle hydraulické zátěže usaz.nádrží a pískových filtrů.

Vzhledem k významu stavby JVS usiloval o zařazení do Operačního programu Životní prostředí MŽP ČR pro období 2007 - 2013 , kde bylo možno čerpat finanční prostředky z evropských fondů.   Stavba byla po mnohých jednáních do OPŽP zařazena v r. 2013.

Popis stavby

Stavba byla navržena tak, že nevyžadovala realizaci nových stavebních objektů.  Nové filtry s aktivním uhlím byly umístěny do stávajícího prostoru nádrže pro ozonizaci , která už nebude nikdy využita. Ostatní  objekty  jsou :  sanace stávajících usazovacích nádrží a pískových filtrů,  instalace nové technologie- odsávání kalu z usazovacích nádrží.

Stavba se skládá z těchto částí:

 1. sanace usazovacích nádrží  a přívodního žlabu  : sanace povrchu stěn a dna 13 ks UN , plocha každé   nádrže 5,7 x 61 m, výška  cca 4 m. 
  Návrh vycházel v části úprav usazovacích nádrží z realizace stavby Zajištění standardů EU – Dodatečné práce. V rámci této stavby byla provedena v r. 2008  sanace dvou UN a instalace odsávacího zařízení kalu. Tyto úpravy se plně osvědčily , byla proto navržena úprava zbývajících 13 ks nádrží stejným způsobem.
 2. sanace pískových filtrů :  nové obklady stěn a dna 10 ks nádrží plocha každé nádrže 77 m2, výměna  50 000 filtračních hlavic
 3. vestavba nových filtrů s aktivním uhlím ( do stávající nevyužité nádrže pro ozonizaci  ) 5 ks nádrží , plocha každé nádrže 69 m2
 4. provizorní propojení nátoku, usazovacích nádrží a pískových filtrů, nové potrubí DN 1000 mm uložené v terénu, celkem cca 250 m+ napojení na objekty  – pro zajištění provozu úpravny po dobu stavby
 5. technologie usazovacích nádrží – osazení nových míchadel 3 x 13 ks, osazení odsavačů kalu 13 ks  osazením odsavačů se zlepší proces separace vodárenského kalu a zvýší se tím účinnost usazovacích nádrží jako 1.stupně úpravy vody
 6. praní filtrů  a) pískových  – nová čerpadla v čerpací stanici,  b) filtrů s GAU  - zpětný propoj z výtlaku na VDJ Včelná využití tlaku , redukce na potřebnou hodnotu redukčním ventilem
 7. vystrojení nových filtrů GAU  -  použit francouzský drenážní systém Triton

Členění stavby podle projektové dokumentace:

stavební objekt,provoz.soubor
členění podle projektové dokumentace
cena stavební + technologie
stavební část  
SO 01.1   Sanace usaz.nádrží vč.přítokového a odtokového žlabu  
sanace 13 usazovacích nádrží  - stěny, strop, úprava dna pro zařízení na odsávání kalu, chodby mezi nádržemi ; sanace  přítokového, odtokového a odpadního žlabu; sanace nádrže rychlomísení 84,6 mil.Kč
SO 01  Usazovací nádrže celkem 84,6 mil.Kč
SO 02.1   Sanace stávajících filtrů  
obj.SO 02.1.: sanace 10 pískových fitrů , nové obklady stěn, přelivných hran, dna; výměna filtračních hlavic 50 400 ks; výměna pískové náplně filtrů 27,6 mil.Kč
SO 02.2.   Nová filtrace akt.uhlí  
5 ks žb nádrží filtry č. 15-19, vestavba v suterénu budovy pískových filtrů; keramické obklady stěn a dna, náplň aktivní uhlí 36,6 mil.Kč
SO  2.3.   Vzduchotechnika pro filtry GAU 0,5 mil.Kč
SO 02  Filtrace Celkem 64,7 mil.Kč
ZL 1      Provizorní propojení DN 1000 mm 8,0 mil.Kč
celkem stavební část 157,3 mil.Kč
technologická část  
PS 01.1  Pomalé a rychlé míchání - strojní část  
3 x 13 ks pádlových míchadel, 1 x lopatkové míchadlo 12,7 mil.Kč
PS 01.2 Vyklízení kalů - strojní část  
13 ks zařízení pro odsávání kalu - délka 5,7 m 35,6 mil.Kč
PS 01.3  Pomalé a rychlé míchání - elektro část 1,2 mil.Kč
PS 01.4 Vyklízení kalů - elektro část 1,0 mil.Kč
PS 01  Usazovací nádrže celkem 50,5 mil.Kč
PS 02.1  Rekonstrukce praní - strojní část  
čerpadla prací vody 3 ks, trubní propojevčetně redukčního ventilu na zpětném propoji z VDJ Včelná, trubní propoje na VDJ Včelná 12,2 mil.Kč
PS 02.2.  Nová filtrace akt.uhlí - strojní část  
5 nádrží  GAU - trubní vybavení , přívody, odtoky 10,0 mil.Kč
PS 02.3.  Nová filtrace akt.uhlí - vystrojení filtrů  
5 nádrží GAU -  drenážní systém Triton 13,3 mil.Kč
PS 02.4  Rekonstrukce praní - elektro část 2,0 mil.Kč
PS 02.5.  Nová filtrace akt.uhlí - elektro část 0,4 mil.Kč
PS 02  Filtrace celkem 37,9 mil.Kč
PS 03.1  Usazovací nádrže ASŘTP 4,1 mil.Kč
PS 03.2  Nová filtrace akt.uhlí -ASŘTP 2,0 mil.Kč
PS 03  ASŘTP celkem 6,1 mil.Kč
celkem technologie - provozní soubory 94,5 mil.Kč
CELKEM STAVBA 251,8 mil.Kč

Údaje o stavbě

Název stavby: Úpravna vody Plav – doplnění technologie
Místo stavby: katastrální území Plav, Heřmaň - v areálu ÚV Plav
Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Charakter stavby: rekonstrukce + novostavba
Zpracovatel PSP: Sweco Hydroprojekt a.s., Č.Budějovice
Zhotovitel: sdružení: SMP Praha a.s., Mota Engil CE a.s., Královopolská RIA a.s.
Dozor stavby: VRV Praha a.s.
Realizace stavby: 08/2014 – 10/2015
Celkové náklady stavby: 271,5 mil. Kč
z toho stavební část a technologická část: 251,8 mil. Kč
ostatní náklady: 19,8 mil. Kč
Hlavní stavební objekty: viz popis stavby 
Další objekty: viz popis stavby 
Kapacity: standardní výkon  650 l/s, zvýšený výkon 900 l/s 

Poskytnutá dotace

Poskytovatel dotace: EU - ERDF/FS + SFŽP/SR
Dotační titul: Operační program Životní prostředí MŽP ČR pro období 2007 – 2013, akceptační číslo 112126321
Výše dotace: na stavbu byla poskytnuta:
1.  dotace EU  z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti ve výši  178,8 mil. Kč
2.  dotace SFŽP ve výši  10,5 mil. Kč
celková výše podpory činí 189,2 mil. Kč, tj. 70 % celkových nákladů, 75 % nákladů stavební a technologické části stavby

Průběh přípravy a realizace

Úvahy o nutnosti doplnit technologii na ÚV Plav vznikaly již koncem devadesátých let min.století.      Po povodni v r. 2002 bylo vypracováno posouzení vývoje kvality vody v nádrži Římov.    Hydrobiologický ústav ČSAV Č.Budějovice zpracoval v r. 2003 pro JVS prognózu rizik při odběru vody z nádrže.   Na základě závěrů studie zpracoval Hydroprojekt Č.Budějovice posouzení stávající technologie úpravny a návrh na doplnění technologie.
Studie navrhla doplnění technologie ÚV o třetí stupeň úpravy vody standardním způsobem , tj. ozonizace vody pro odstranění odolných mikroorganismů a filtrace aktivním uhlím ( dále též GAU ) k odbourání organických látek.  Návrhy předpokládaly využití stávajících prostor bez budování dalších stavebních objektů.

Na základě studie vypracoval Hydroprojekt Č.Budějovice dokumentaci v úrovni projektu pro stavební povolení.  JVS hledal možnost získání dotace na tuto stavbu. Z inciativy JVS vznikl návrh na sdružení obcí – měst JČ kraje k podání společného projektu v oblasti vodního hospodářství - Řešení problémů vodohospodářské infrastruktury v povodí Horní Vltavy.  Projekt obsahoval 11 podprojektů, které řešily převážně čištění a odkanalizování odpadních vod v různých částech měst a obcí. Stavba JVS byla do tohoto projektu zařazena.  Žádost na SFŽP o dotaci na projekt podaly města a obce v r. 2005. Po bližším zjištění dotačních podmínek obce i JVS od projektu odstoupily.

Po obsáhlé diskusi, na základě posouzení koncentrace mikroorganismů v surové vodě a za předpokladu zvýšení účinnosti usazovacích nádrží strojním odklízením kalu bylo rozhodnuto doplnit technologii ÚV Plav pouze o filtraci aktivním uhlím bez ozonizace.   Na tuto konečnou verzi pak zpracovával Hydroprojekt Č.Budějovice od r. 2012 upravenou projektovou dokumentaci - projekt pro stavební řízení a zadávací dokumentaci. 

JVS podal na SFŽP žádost o dotaci na stavbu v rámci nově vzniklého OPŽP ČR.  V lednu r. 2013 byla akce na SFŽP registrována.  Zadávací řízení na správce stavby bylo ukončeno v březnu 2014, byla vybrána a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha.    Zadávací řízení na zhotovitele stavby bylo  ukončeno v dubnu 2014, bylo vybráno  sdružení  SMP Praha a.s., Mota Engil CE a.s., Královopolská RIA a.s.  SOD s vítězným zhotovitelem byla podepsána v květnu 2014. Rozhodnutí MŽP ČR o poskytnutí dotace obdržel JVS v červenci r. 2014.

Stavba byla zahájena v srpnu 2014 a probíhala podle schválené projektové dokumentace. V průběhu realizace byly prováděny změny vyplývající z charakteru stavby, tj. rekonstrukce.  Navíc proti původnímu rozsahu stavby byl proveden v terénu provizorní propoj nátoku, usazovacích nádrží a pískových filtrů, potrubí   DN 1 000 mm  . Tento propoj se ukázal jako nezbytný pro zachování funkce alespoň poloviny usazovacích nádrží po dobu stavby. Realizaci si vynutila především zhoršená kvalita surové vody, nebylo možno riskovat dočasné vyřazení všech usazovacích nádrží z provozu a úpravu vody přímo na pískových filtrech podle původního předpokladu.

Stavba byla ukončena a předána v říjnu r. 2015.  Kolaudace stavební části byla vydána v listopadu 2015, do března 2016 probíhal zkušební provoz technologické části, kolaudační rozhodnutí na technologii bylo vydáno v březnu r. 2016.

Provoz

Po kolaudaci stavby probíhala dále optimalizace provozu.  Výsledky rozborů upravené vody potvrdily oprávněnost návrhu úpravy vody pomocí filtrů s aktivním uhlím ( GAU ).  Vzhledem k stavebnímu řešení nádrží GAU docházelo vždy po vyprání filtrů k nerovnoměrnému rozložení vrstvy akt.uhlí. Řešení problému si vyžádalo další úpravy trubního vystrojení filtrů ve spolupráci s dodavatelem a s projektantem.
Dále byly provedeny stavební úpravy prostor nad nádržemi GAU, které bylo možno realizovat až po skončení výstavby nádrží GAU.

Provoz usazovacích nádrží včetně strojního vyklízení kalu probíhal bez problémů.  Strojní vyklízení kalu ze všech nádrží má příznivý vliv jednak na kvalitu vody převáděné do dalšího stupně úpravy ( pískové filtry ), jednak pro provoz kalového hospodářství.  Nátok na nádrže kalového hospodářství a na kalolis je nyní rovnoměrnější a provoz se tak zlepšil.  V r.2018 byla ještě rozšířena akumulace odsazené - kalové vody pro lepší manipulaci. 
Během dlouhého časového období od návrhu rekonstrukce ÚV po realizaci se rapidně zhoršil stav stropu usaz.nádrží.  Nádrže jsou kryté vrstvou zeminy, takže průsaky nebyly patrné.  V  r. 2017 byla provedena rekonstrukce stropu UN za 12,6 mil.Kč.

Provizorní propoj usaz.nádrží a filtrů se po dobu trvání stavby osvědčil. Bylo proto rozhodnuto, že bude ponechán i pro běžný provoz a takto byl i zkolaudován.

Celkově realizace stavby splnila požadavky zadání a zaručuje zlepšení kvality vyráběné vody i při zhoršení vstupních parametrů surové vody z nádrže Římov.