Účel stavby

Oblast Blatenska je geologicky řazena do žulového masivu Českého středohoří. Zde se nevyskytují  vydatné zdroje podzemní vody. Místním zdrojem pro zásobování Blatné byl tak povrchový zdroj – Závišínský potok. Potok protéká soustavou intenzívně obhospodařovaných rybníků, z nichž největší je Velký Bělčický. Voda v potoce má proto proměnlivou jak kvalitu, tak množství vody. Pro zásobování vodou byla na potoce postavena úpravna vody v Bezdědovicích, která musela reagovat na rychlé změny v kvalitě odebírané surové vody.
Po zprovoznění dálkových řadů  pro Písecko a Strakonicko bylo možno napojit na VSJČ i oblast Blatenska novým dálkovým řadem, který měl na stávající vodovod navazovat.  Trasa vodovodu byla definitivně určena po zrušení záměru napojit Příbramsko, které se orientovalo na využití místních zdrojů a nepožadovalo napojení na VSJČ. JVS proto začal v r. 2000 připravovat stavbu nového vodovodního přivaděče.
Po povodni v r. 2002 se situace v zásobování oblasti pitnou vodou výrazně zhoršila. Došlo k protržení hráze rybníka Velký Bělčický, takže na Závišínském potoce nebyla k dispozici velká akumulační nádrž, která vyrovnávala nepravidelný průtok vody.  Úpravna vody Bezdědovice byla zaplavena, Blatná a Bezdědovice byly cca 14 dní zásobeny pomocí cisteren. Tyto skutečnosti urychlily přípravu i realizaci stavby. Vzhledem k nutnosti řešit tento naléhavý a zároveň dlouhodobý problém byla stavba zařazena do dotačního povodňového  programu MZe ČR.  

Popis stavby

Pro napojení oblasti Blatenska byly realizovány tři hlavní řady a nová čerpací stanice u obce Drhovle. Podle původních plánů měl být také postaven zemní vodojem na lesním pozemku nad Sedlicí. Vodojem nebyl realizován, protože nedošlo k dohodě s vlastníkem pozemku.

Stavba zahrnovala tyto stavební objekty a provozní soubory:

stavební objekt,provoz.soubor kapacita profil řadu cena stav. a technol. části
Řady
Řad E Vítkov - Drhovle 7 501 m 300 mm 40,1 mil.Kč
řad  F Drhovle - Sedlice 10 650 m 300 mm 42,6 mil.Kč
Řad G Sedlice - Dubina 10 173 m 300 mm 41,4 mil.Kč
ostatní     0,4 mil.Kč
celkem délka řadů 28 324 m   124,5 mil.Kč
Čerpací stanice
ČS Drhovle – skupina objektů 2 x 40 l/s   3,9 mil.Kč
celkem stavební část     128,4 mil.Kč
Provozní soubory
ČS Drhovle - strojní +elektro 2 x 40 l/s   1,9 mil.Kč
ostatní     2,9 mil.Kč
celkem technologická část     4,7 mil.Kč
CELKEM STAVBA     133,1 mil.Kč

Vodovod byl napojen v rozdělovacím objektu Vítkov, který byl postaven v rámci stavby Zásobení Strakonicka a Písecka.  Trasa byla vedena do čerpací stanice Drhovle, odtud je položen výtlačný řad do Sedlice, kde se předpokládala v další etapě výstavba vodojemu. Ze Sedlice pokračuje řad do stávajícího vodojemu Dubina. Vodojem Dubina slouží pro Blatnou a Bezdědovice, byl postaven v rámci původního vodovodu pro Blatnou a původně byl zásobován z úpravny vody Bezdědovice. Vodovodní potrubí bylo provedeno v profilu DN 300 mm, tvárná litina s vnitřní cementací.
Součástí stavby byla realizace ČS Drhovle včetně technologie a nutné technologické dovybavení v rozdělovacím objektu Vítkov a ve VDJ Dubina. Trasa vodovodu byla vedena ve větší míře skalnatými horninami, zvláště obtížný byl úsek u VDJ Dubina.

Stavba vodovodu umožnila kromě Blatné a Bezdědovic postupně napojování dalších obcí, ke konci  r.2019  jsou z tohoto dálkového řadu zásobováni: Mirotice, Čimelice, Radomyšl, Sedlice, Drhovle, Předotice, Buzice, Osek u Radomyšle, Velká Dobrá, Lom, Rakovice.

Údaje o stavbě

Název stavby: Zásobení Blatenska pitnou vodou
Místo stavby: katastrální území na okresech Strakonice a Písek
Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice, Písek
Charakter stavby: novostavba
Zpracovatel PSP: Aquatis Brno a.s.
Zhotovitel: Hochtief VSB Praha, divize 1 Č.Budějovice
Dozor stavby: Vak JČ a.s. Č. Budějovice, divize služeb
Realizace stavby: 02/2003 – 07/2004
Celkové náklady stavby: 141,5 mil. Kč
z toho stavební část a technologická část: 133,1 mil.Kč
ostatní náklady: 8,4 mil.Kč
Další objekty: viz rozpis výše
Kapacity: množství dopravované vody: 40 l/s ( max ), současný odběr je cca 18 l/s 

Poskytnutá dotace

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství ČR, Praha - Těšnov
Dotační titul: Program 229 810 - odstranění následků povodní 2002
Výše dotace: 98,3 mil. Kč, tj. 70 % celkových nákladů, 74 % nákladů stavební a technologické části stavby

Průběh přípravy a realizace

Příprava stavby byla zahájena v r.2000 studií průchodnosti, kterou zpracoval Vak JČ a.s. Další  stupně dokumentace již zpracovával Aquatis Brno a.s.  JVS v r. 2001 usiloval o získání podpory u MZe ČR nejprve pomocí půjčky z prostředků EIB. Po povodni r. 2002 a ohrožení oblasti Blatenska v zásobování pitnou vodou se stavba stala prioritní  a byla zařazena do dotačního programu MZe ČR – pomoc při odstranění následků povodně r. 2002. Závazný příslib dotace obdržel JVS koncem r. 2003, rozhodnutí o přidělení dotace bylo vydáno v květnu r. 2004.
Stavba byla zadána na základě výběrového řízení firmě Hochtief VSB Praha, divize 1 Č.Budějovice.
Smlouva o dílo byla podepsána v lednu r.2003, práce byly zahájeny v únoru 2003. Stavba byla ukončena v červenci 2004, ve stejném měsíci byla vydána i kolaudace stavby. Při provádění bylo nutno vyměnit v souběhu s přívodem část zásobního řadu pro Blatnou ve společném hlubokém výkopu ve skále v úseku u VDJ Dubina.

Provoz

V r. 2004 bylo v oblasti Blatenska sucho, v červenci prakticky vyschl Závišínský potok, který byl zdrojem vody pro Blatnou ( nebyl doplňován z rybníka Velký Bělčický, který byl v opravě po povodni 2002 ). Blatná byla provizorně zásobována z nedalekého zatopeného lomu, kde voda již docházela.   Dálkový vodovod byl uveden v červenci 2004 do provozu na poslední chvíli, takže Blatnou nebylo nutno zásobit cisternami.
V provozu vodovodu se nevyskytly žádné problémy, pouze zpočátku bylo nutno vyřešit zvýšenou hodnotu PH, způsobenou vyluhováním vnitřního cementového povrchu potrubí.

Vodovod byl později doplněn o věžový vodojem Sedlice ( viz popis stavby ), v r. 2014 byla na řad napojena oblast severního Písecka, v r. 2016 vodovod do Radomyšle a Oseku. Na řad byly do r.2019 kromě Blatné napojeny lokality Vítkov, Brloh, Drhovle, Předotice, Dubí Hora, Sedlice, Holušice-Mužetice, Buzice.