Úpravna vody Plav byla uvedena do provozu v roce 1982. Zdrojem surové vody pro úpravnu je vodní dílo Římov na řece Malši, úpravna vody tedy upravuje měkkou povrchovou vodu. Jedním z problémů, který se projevil při provozu úpravny byla nízká hodnota alkality upravené vody, která se pohybovala kolem hodnoty KNK4,5 0,40 – 0,60 mmol/l. Alkalita upravené pitné vody je důležitým ukazatelem pro dopravu pitné vody v potrubí. Vzhledem k tomu, že téměř 300 km vodovodních řadů Vodárenské soustavy je z nechráněných ocelových trubek je potřeba udržovat hodnotu alkality nejen na doporučené hodnotě (0,8 mmol), ale upravenou vodu stabilizovat minimálně na hodnotách 1-1,1 mmol. Pro dopravu pitné vody potrubím platí TNV 75 7121 „Požadavky na jakost vody dopravované potrubím“. Při snížení alkality dopravované pitné vody postupně dochází k rozpuštění vytvořeného vápenného povlaku (CaCO3) na vnitřním povrchu vodovodního řadu s následkem zaželeznění dopravované pitné vody. Zvýšený obsah železa není zdravotním rizikem, ale má nepřízniví dopad na zákal pitné vody a její chuťové vlastnosti. Proto byla v roce 1991 doplněna technologie úpravny vody Plav o technologii dávkování plynného oxidu uhličitého. Společně s dávkováním vápna se využívá technologie přímého ztvrzování upravované vody pro vytvoření vápenouhličitanové rovnováhy. Na úpravně byly nainstalovány čtyři zásobníky pro skladování až 80 tun kapalného oxidu uhličitého. Technologická linka na dávkování oxidu byla  tvořena podtlakovými dávkovači s dlouhým rozvodným potrubím oxidu. Během provozu se projevovalo množství problémů s provozem zásobníků i technologii dávkování. Kapalný oxid uhličitý se skladuje při teplotách minus čtyřicet stupňů Celsia a tlaku 15 bar. Zásobníky se tedy musely trvale chladit a před dávkováním se plyn musel předehřívat elektrickým ohřívačem. Provoz staré technologie byl tedy i energeticky velmi náročný. Samotné podtlakové dávkovače vyžadovaly náklady na provádění pravidelných revizí a oprav. Proto byla v roce 2016 zahájena příprava na zpracování nové projektové dokumentace pro stavbu moderní, úspornější technologie. Projektovou dokumentaci zpracoval VaK projekt s.r.o. ve spolupráci s firmou Linde na míru pro úpravnu Plav. Na vývoji spolupracoval i anglický projektant firmy, který provedl nezbytné výpočty pro nové unikátní řešení. Nová technologie využívá nejnovější typ kryogenních zásobníků s kapacitou 2x 30 tun, u kterých je tepelná izolace tvořena vakuem mezi dvěma plášti tlakové nádoby. Technologie dávkování byla změněna na tlakovou a pro směšování plynu s vodou byl použit unikátní směšovač, který zaručuje lepší nasycení upravované vody. To umožní lepší využití plynu a tím i snížení nákladů na  nákup oxidu. Nové technologické řešení též významně sníží energetickou náročnost zařízení a nemalou mírou přispěje i ke zvýšení bezpečnost provozu.

Stabilnější provoz nové technologie bude mít příznivý vliv na kvalitu upravované pitné vody. Celkové náklady na novou technologii si dosáhly 9,6 mil. Kč. Oxiduhličitý se dávkuje v množství 60-80 kg/hod podle výkonu úpravny vody, který se v současné době pohybuje v rozpětí 500-600 l/s.

Zveřejněno 28.05.2020, Petr Uhlíř